نمایشنامه ی ماموریت

فیلمنامه ی کوتاه جهیزیه ی نازی
مارس 28, 2020
نمایشنامه ی بازی مرگ
مارس 25, 2020

مشخصات متن:
تعداد صفحه:22
زمان تقریبی:45 دقیقه
کاراکترها:
1 ( زن یا مرد، کودک با بزرگسال می تواند باشد.)
2 ( زن یا مرد، کودک با بزرگسال می تواند باشد.)
صدای زن
صدای مرد

خلاصه ی متن:
دو نفر در اتاقی محبوس شده‎اند و انتظار می‏کشند تا ماموریت آنها شروع شود. 1 بی تاب و عجول است و می خواهد سریع به ماموریت رود اما 2 به حرف‎هایی که به آنها زده‎اند ایمان دارد و عمل می کند. 1 اقدام به رفتن می کند...

قسمتی از نمایشنامه

2: ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻲﺷﻨﻮي؟
1: ﺻﺪاي ﭼﻴﻪ؟
2: ﭼﻘﺪر ﻗﺸﻨﮕﻪ.
1: اوﻧﺠﺎ ﻛﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻪ، ﭘﺲ اﻳﻦ ﭼﻴﻪ؟
2: ﻳﻪ ﺣﺴﻲ ﺑﻬﻢ می‌گه اون ﻣﻲدوﻧﻪ ﻣﺎ اﻳﻨﺠﺎﺋﻴﻢ. داره واﺳﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﺧﻮﻧﻪ. نکنه از یه جایی داره ما رو می‌بینه؟! همونی نیست که قراره اون بیرون مواظبمون باشه؟!
1: من نمی‌دونم. تازه بعید می‌دونم حرفاشون راست باشه.
2: ولی دل من می‌گه خودشه.
1: ﻫﻴﭻ ﻛﺲ منتظر ما نیست. ﺑﻴﺨﻮد دﻟﺘﻮ راﺿﻲ ﻧﻜﻦ.