Book: Death game & Mission

The book of two Scripts: Death game and Mission

Number of pages: 56
Printing time: 1 Tehran 1400
Published by: Soha
Price: 300000IRR
قسمتی از بازی مرگ

زن: فرشته کو؟!... تو داری چی‎کار می‎کنی؟!
مرد: باید برات توضیح بدم.
زن: من توضیح نمی خوام. فقط بگو فرشته کجاست؟!
مرد: خب کسی قبول نمی‎کرد بهم پول بده، باید یه چیزیو گرو می‎ذاشتم.
زن: مسخره ست. اول خرگوش حالا هم فرشته. تو واقعا فرشته ی مرگ رو گرو گذاشتی؟!
مرد: مگه چیز دیگه‎ ای هم داشتیم؟! همه رو برای خرید دارو...
زن: مگه من گفتم بفروشیم؟!
مرد: نه من خودم خواستم ولی الآن هم چاره‎ ی دیگه‎ ای نداشتم.
زن: تو این‎قدر سرتو کردی تو این پروژه‎ ی زمان مسخرت که هیچی را نمی ‎بینی. نمی ‎بینی داری چه بلایی سر بقیه میاری؟!
مرد: من یه دانشمندم. هر کاری می‎کنم بخاطر مردمه. بخاطر پیشرفته.
زن: آره، انیشتین هم مثل تو فکر می‎ کرد اما باعث شد یه عالمه بمب اتم فرود بیاد رو سر مردم بدبخت.
مرد: انیشتین رو با من مقایسه نکن.