من از تزویر خسته شدم

آبرنگ
سپتامبر 1, 2021
مرگ کودکانه ها
سپتامبر 1, 2021


من از دورویی خودم خسته م. من از تزویر خسته م.
آره، من آدم دورویی هستم.
من هزاران جا خودم نبودم.
هزاران دفعه حرف های خودم رو نزدم و آنچه که جامعه دیکته کرده بود رو به زبون آوردم.
من هزاران دفعه از ترس طرد شدن روی دلم پا گذاشتم.
من چنان به دور خودم حجاب کشیدم که کسی از من با خبر نشود.
من به اسم احترام و ادب به خودم بدهکار شدم. من از ترس به خودم بدهکار شدم و دورو. ترس ازچی؟! ترس از نبودن دوست داشتن ها. ترس از فاصله ها.
من از این دورویی خسته م و مدام از خودم می پرسم چرا عشق و محبت وصل شده به دین و اعتقاد و عرف و هزاران تعصب دیگر؟!
با قانون و عرف و حکومت کاری ندارم، مقابل آنها سالهاست تسلیمم. حرفم با عزیزترین هایم هست. من پیش آنها هم دورو هستم. تکرار این روزهایم فقط این است، چرا عشق قدرت نداره؟!
#مریم_نوشت #مریم_امینی_نویسنده_کارگردان #مریم_امینی #عشق #پذیرش #دورویی