کرونا که رفت…

بهشت
ژوئن 29, 2021
معرفی فیلم کوتاه
جولای 15, 2021


کرونا که رفت واسه یه بارم شده بشینیم ببینیم با خودمون چند چندیم.
ببینیم کیا رو تو این مدت ندیدیم و دلمون آخ نگفت؟
واسه کی له له زدیم اما قبلا فکر می کردیم خیلی باهاش حال نمی کنیم؟
دیدن خونه ی کی نرفتیم چون شرایط کادو دادن نداشتیم و شرممون رو پشت کرونا قایم کردیم؟
دیدن کی نرفتیم چون وقت و حالشو نداشتیم اما چون دوستی باهاش برامون منفعت داشت کرونا رو بهونه کردیم؟
چه کارایی همیشه دلمون می خواست بکنیم که وقت نداشتیم و کرونا زمانشو برامون جور کرد.
چه کارایی می کردیم که اصلا دوست نداشتیم و الکی اومده بود تو زندگیمون.
بعد کرونا بشینیم ببینیم چند چندیم با خودمون و دلمون. مبادا یه زندگی به خودمون بدهکار شیم.
#مریم_نوشت